Skip to main content

Wij houden van transparantie en rechtvaardigheid. Daarom hebben wij onze algemene voorwaarden hieronder verwoord.
Rightinplace coaching
Rightinplace workshops
De Bakbox

KVK 65113527
Gildenveld 56
3292 DJ Zeewolde
sarina@rightinplace.nl
info@debakbox.nl
06 121 752 35

Datum: november 2022

Algemene Voorwaarden voor particulieren en bedrijven van Rightinplace / De Bakbox

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rightinplace en De Bakbox (hierna Rightinplace). Ze zijn van toepassing op elke tussen Rightinplace consument tot stand gekomen overeenkomst die op afstand tot stand zijn gekomen én iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 1. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 2. Door het aanvaarden van een opdracht of het doen van een bestelling in de webshop aanvaardt opdrachtgever of consument deze Algemene Voorwaarden.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Rightinplace aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 4. Rightinplace bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Rightinplace deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Rightinplace/De Bakbox gevestigd in Zeewolde, die deze voorwaarden hanteert.

b. De Bakbox: handelsnaam van Rightinplace, de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

c. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met De Bakbox.

d. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer. de partij die de opdracht geeft, dit kan tevens de cliënt zijn. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.

e. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.

f. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Rightinplace, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

g. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

h. Dag: kalenderdag.

i. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

j. Workshop: een baktiviteit van Rightinplace die in groepsverband plaats vindt.

k. (Bak)coaching: Individuele begeleiding/coaching voor een tiener/opvoeders met hulpvraag (bakken is een coachmiddel)

l. Opdracht: Een door opdrachtnemer uit te voeren opdracht, welke in de meest ruime zin van het woord.

m. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

n . Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Inschrijvingen

 1. Een inschrijving voor een workshop, (bak)coaching of andere opdracht geschiedt door het inzenden van een door opdrachtnemer digitaal (contact)formulier, dan wel telefonisch door opdrachtgever, (tiener met toestemming van ouder/opvoeder). Een inschrijving wordt aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de inschrijving verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit het ondertekenen en retour sturen van het aanbod of wanneer een volwassen opdrachtgever akkoord heeft gegeven per e-mail of whatsapp bericht, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking.
 3. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 4. De Bakboxen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakkingen met ingrediënten ongeopend is, zodat door het openen er geen vermenging of bederving plaats kan vinden.
 5. Consument kan de overeenkomst slechts ontbinden voor producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.
 6. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht moet hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Rightinplace melden. Rightinplace verzendt onverwijld een bevestiging van de ontvangst van dat bericht.
 7. Producten moeten gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Rightinplace geretourneerd te worden, conform de door Rightinplace verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 8. In elk geval moet een (kopie van) de pakbon worden bijgesloten.
 9. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 10. Na ontbinding moet de consument uiterlijk binnen 14 dagen het product retourneren conform het in lid 6 bepaalde en leverings- en retourbeleid.
 11. Rightinplace vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Artikel 7 Uitsluiting ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door Rightinplace tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen.

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Rightinplace geen invloed heeft;

Artikel 8 Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Rightinplace kenbaar heeft gemaakt.
 2. Rightinplace hanteert het leverings- en retourbeleid van Rightinplace die te vinden is op de website.
 3. Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee werkdagen worden verzonden. Rightinplace zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen.
 4. Rightinplace zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 5. Consument moet direct na levering de producten controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.
 6. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen.
 7. Rightinplace zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 8. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Artikel 9 Garanties en conformiteit

 1. Rightinplace biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. Rightinplace geeft geen (aanvullende) garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten, nadat de verpakking door de consument is geopend of na de op de verpakking vermeldde houdbaarheidsdatum
 3. Consument moet de producten conform het bewaaradvies van Rightinplace bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website De Bakbox.
 4. Producten moeten aan de redelijke verwachtingen van consument voldoen.Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product, mits consument de levering tijdig, binnen 48 uur na levering, heeft gecontroleerd op juistheid. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Rightinplace aanbieden het aankoopbedrag aan de consument te vergoeden.
 5. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op andere wijze dan conform het bewaaradvies of onjuist onderhoud door consument.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van informatie van cliënten tegenover derden. Het betreffend de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Aan cliënten kan worden gevraagd om persoonsgegevens met Rightinplace te delen.
 2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de sterke kanten en talenten, de persoonlijkheid en gedrag, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de therapeut en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen therapeut en cliënt.
 3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 5. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Artikel 11. Honorarium, kosten, tarieven

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
 4. Voor alle afspraken geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum, 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 4. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 13: Annulering en wijziging

 1. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen dat vereist is voor de opdracht/ workshop, om deze goed uit te voeren, welke ter beoordeling door opdrachtgever, niet wordt behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering binnen 2 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.In geval van verhindering bij een workshop is de cliënt is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.Indien de melding van verhindering voor een workshop binnen 24 uur voor de overeengekomen datum van de workshop plaatsvindt en er geen vervangende cliënt is aangedragen door cliënt, vindt er geen restitutie van de betaling plaats.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een workshop/bakcoaching organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach en webwinkel kan worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever, cliënt en/of consument.
 3. Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw (laten) uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval bij workshops en bakcoaching slechts het nieuwe materiaal, energie- en verzendkosten opnieuw in rekening brengen.
 4. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Wanneer consument niet tot het gewenste resultaat komt met De Bakbox dan leidt dit niet tot een restitutie.
 6. De Bakbox is een ouder-kind activiteit, de activiteit dient te worden gedaan onder toezicht van een volwassene.
 7. Indien de opdrachtgever of consument aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. In dat geval is opdrachtnemer aansprakelijk tot een maximum bedrag van € 5000,-
 8. Rightinplace is niet aansprakelijk voor letstel of schade dat is ontstaan bij het gebruik van De Bakbox in de persoonlijke sfeer van de consument.

Artikel 15 Overmacht

 1. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden. Vervanging door een derde geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 3. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen wat is overeengekomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
 4. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 1. Het is opdrachtgever, cliënt en consument zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
 3. Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroeporganisatie waarbij de coach/toegepast psycholoog is aangesloten, dan is de coach/toegepast psycholoog gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

Artikel 18 Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Rightinplace en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Rightinplace.
 3. Bij Rightinplace ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal De Notenshop hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. Rightinplace wijst consument op de mogelijkheid om, indien Rightinplace en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Rightinplace, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:_______________________[ naam ondernemer]

___________________________[ geografisch adres ondernemer]

___________________________[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

___________________________[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:______________________________________[aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: _____________________[aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst:___________________________[aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* __________[datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

_________________________________________________________[Naam consumenten(en)]

____________________________[Adres consument(en)]

_____________________[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.